Calidad Archives - Página 23 de 23 - Software ISO
cerrar

Software para la Gestión de la Excelencia

Cerrarcerrar_megamenu

Sobre ISOTools

Cerrarcerrar_megamenu
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LA EXCELENCIA Demo Login

CalidadBajo la ley 20529 “
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media el Estado Chileno debe regular el sistema educacional para que asegure la calidad y equidad de la educación en esas etapas y el desempeño de las escuelas, sus sostenedores, docentes y directivos, prestando apoyo para su logro y ordenando el cierre de establecimientos educacionales cuando no lo alcancen.

CTA Botón ISOTools Educación

Descubra el software que optimiza la gestión de la calidad y la excelencia en centros educativos

El Ministerio de Educación a través del Centros Nacional de Educación, es el encargado de desarrollar el Plan Anual de la Calidad en colaboración con la Agencia de Calidad,  que dicta las políticas educativas, administra el Registro de personas y entidades de asistencia técnica educativa y presta directamente apoyo técnico pedagógico cuando se lo solicitan. Además, la Agencia de Calidad se coordina con la Superintendencia que otorga el reconocimiento del Estado a los establecimientos educacionales.

El procedimiento para medir la calidad de la educación establece instrumentos de evaluación externa, autoevaluación, inspección, pruebas externas de carácter censal, y otras mediciones relacionadas con la actividad y satisfacción de los alumnos, docentes, sostenedor, directivos y establecimientos.

Los estándares y mediciones de la calidad que se definen en el sistema son:

 1. Estándares de aprendizajes de los alumnos referidos a las respectivas bases curriculares y otros indicadores de calidad y estándares indicativos de desempeño de los establecimientos y sus sostenedores;
 2. Requisitos de los sostenedores para ingresar y mantenerse en el sistema educacional; políticas, mecanismos e instrumentos de apoyo a la comunidad educativa y establecimientos en el logro de los estándares de aprendizajes y otros indicadores de calidad;
 3. Estándares de desempeño docente, de directivos y docentes técnico pedagógicos que servirán para las evaluaciones que considera el Estatuto Docente;
 4. Evaluaciones de desempeño de los establecimientos y sostenedores y evaluación del logro de los estándares de aprendizaje y de los otros indicadores de calidad así como también evaluación del impacto de las políticas y programas educativos.

En base a los resultados de las mediciones anteriores los centros educativos se clasificarán en establecimientos de desempeño Alto, Medio, Medio Bajo e Insuficiente, con el objeto de detectar las necesidades de apoyo.

Este sistema persigue una gestión integral de la gestión de la calidad, sin quedarse sólo en el control y la medición, por lo que se proponen medidas de apoyo técnico pedagógico a las escuelas para superar sus debilidades.

Los instrumentos base para la medición de los estándares predefinidos son establecidos por los tres organismos rectores del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media:

 • Estándares de aprendizaje, indicativos de desempeño y demás indicadores de calidad, fijados cada seis años por Decreto Supremo del Presidente de la República, previo informe del Consejo Nacional de Educación.
 • Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Educación cada 4 años formulado por el MINEDUC que contendrá acciones, objetivos y metas generales anuales que se pretende alcanzar.Estándares de aprendizaje para los alumnos, referidos a los objetivos generales establecidos en esta ley y en sus bases curriculares, que definirán los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que alcancen en el proceso educativo, otros indicadores.Requisitos de reconocimiento oficial que deben cumplir los sostenedores.Políticas, mecanismos e instrumentos para apoyar a la comunidad y establecimientos en el logro de los estándares de aprendizajes.Evaluación de desempeño para los docentes de aula, directivos y técnico pedagógico y del logro de los estándares de aprendizajes y de los otros indicadores de la calidad.
 • Sistemas de rendición de cuentas, de reconocimiento y de sanciones.
 • Estándares indicativos de desempeño para los establecimientos y sostenedores.
 • Fiscalización del uso de los recursos
 • Evaluación del impacto de las políticas y programas educativos.
 • Sistemas de información pública de los resultados de las evaluaciones del logro de los estándares y demás indicadores de calidad y sus consecuencias.

ISOTools permite hacer una gestión global de la Calidad de la educación en Centros e Instituciones de Educación.

ISOTools es una plataforma tecnológica que ayuda a automatizar y simplificar la gestión del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y dar cumplimiento a la normativa asociada.

ISOTools se compone de potentes aplicaciones de gestión de la mejora continua, satisfacción de los grupos de interés, medición y seguimiento de indicadores, gestor documental, control normativo y planificación estratégica, aportando valor y ventajas a alumnos, docentes y familiares.

CTA Tira ISOTools Educación

Software ISOTools EducaciónAntigua herramienta de cálculoNo podem seguir gestionant les organitzacions amb eines del segle passat, per la simple raó que hi ha altres més adequades.No podem seguir gestionant les organitzacions amb eines del segle passat, per la simple raó que hi ha altres més adequades.

Ho podem comprovar amb un exemple senzill. La indústria de l’automòbil està adaptant-se als nous escenaris que s’acosten de crisi energètica i per a això dissenya motors elèctrics. Però això comporta que paral · lelament es desenvolupin noves competències i eines per poder reparar-los.

El mateix passa amb les organitzacions, si volen sobreviure als nous contextos econòmics, socials, culturals, de major competència, etc., Necessiten desenvolupar noves habilitats en els seus recursos humans i utilitzar eines que els permetin gestionar de manera més eficient i eficaç aquest canvi , en el qual el principal actiu ja no són els recursos tangibles: diners, instal · lacions, materials, etc., sinó els actius intangibles: capital intel · lectual, els sistemes de comunicació interna, la flexibilitat de l’organització, el lideratge, la confiança, etc .

L’ISO 9004: 2009 (Gestió de l’èxit sostingut d’una organització), és una guia per a la millora contínua de l’acompliment i estableix que: «Identificar, entendre i gestionar els processos interrelacionats com un sistema, contribueix a l’eficàcia i eficiència d’una organització en l’assoliment dels seus objectius «.

L’èxit sostingut és la capacitat del centre educatiu per mantenir o desenvolupar el seu acompliment a llarg termini, per a això cal que hi hagi un equilibri entre els objectius econòmics i financers i els que no ho són: capacitats del personal docent i no docent, capacitat de els processos d’ensenyament i aprenentatge, necessitats i expectatives dels grups d’interès: alumnes, família, societat, etc.

ISO 9004D’altra banda la Norma ISO 10015 «Directrius per a la formació», estableix la importància de definir les necessitats futures d’una organització les quals necessiten estar relacionades amb les metes estratègiques i no tan sols amb els objectius de la qualitat.

Per tant necessitem una nova eina de gestió del projecte educatiu del centre que, des d’un enfocament estratègic, ens permeti mesurar l’acompliment de l’organització educativa de manera eficaç. Un model de gestió que sigui integral i equilibrat.

Integral perquè analitzi i gestioni, no només les àrees dels resultats econòmics, i del nivell de satisfacció dels grups d’interès, sinó que gestioni aquelles àrees causants d’aquests resultats com ho són l’àrea dels processos interns, l’àrea de l’aprenentatge i creixement i com no: l’àrea de Responsabilitat Social.

Equilibrat perquè busca que hi hagi un balanç entre indicadors financers i no financers, entre indicadors causa i indicadors efecte.

Aquesta eina s’anomena Quadre de Comandament Integral (QCI), o Quadre de Comandament balancejat (BSC), un Model que ens permet mesurar l’acompliment d’una organització de manera equilibrada, integral i eficaç.

El QCI ajuda a gestionar l'estratègiaEl QCI ajuda a gestionar l’estratègia que permet a un centre educatiu complir amb la seva Missió i assolir la seva Visió, la qual hauria d’estar clarament plasmada en el seu Projecte Educatiu del Centre.

Quan un centre educatiu dissenya un pla estratègic, el que pretén és crear un marc de referència que orienti sobre quines coses ha de fer-se per arribar a aquesta Visió, però també que posi límit a aquelles iniciatives que no contribueixen a assolir els seus objectius estratègics plasmats en el seu PEC.

Cal doncs disposar d’un programari específic que ens ajudi a gestionar el QCI del centre educatiu. Aquest programa informàtic ens permet:

–    Programari específic per a la gestió integralMillorar la comunicació interna entre tot el personal.
–   Reduir significativament la documentació escrita.
–    Fer un seguiment dels resultats del pla d’acció definit en la Programació General Anual del centre (PGA) i en el Projecte Curricular.
–    Actuar com un sistema de gestió de l’estratègia establerta en el PEC.

ISOTOOLS Educació ha desenvolupat des de fa uns anys un programari específic per a la gestió integral de sistemes de qualitat a partir de normes ISO 9001, models d’Excel · lència com el EFQM i el QCI dels centres educatius.

Ernest Castelló

Consultor de proyectos de ISOTOOLS

Asesor en CMI

Evaluador Acreditado EFQM

Auditor Jefe ISO 9001


La gestión de la calidad y la mejora continua en la formación para el empleo es un factor estratégico para el presente y el futuro de la Educación y el Mercado Laboral de un país y el desarrollo equitativo de su sociedad.

ISOTools ayuda a implementar y mejorar la calidad en los programas de formación para el trabajoEl Ministerio de Educación colombiano establece una serie de Normas técnicas que regulan los requisitos de la calidad para instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano en diferentes áreas:

 • NTC 5555 Sistemas de gestión de la calidad para instituciones de formación para el trabajo (requisitos)
 • NTC 5580 Programas de formación para el trabajo en el área de idiomas. Requisitos.
 • NTC 5581 Programas de formación para el trabajo. Requisitos.
 • NTC 5663 Programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano en las áreas auxiliares de la salud.
 • NTC 5664 Programas de formación para el trabajo y del desarrollo humano en el área de formación artística y cultural.
 • NTC 5665 Programa de formación para el trabajo y el desarrollo humano en las áreas relacionadas con el turismo.
 • NTC 5666 Programas de formación en el trabajo en el sector de sistemas informáticos.

ICONTEC certifica a las instituciones que demuestran el cumplimiento eficaz de los requisitos de calidad definidos en estas NTC de programas de formación para el trabajo y que cubren aspectos tales como la organización curricular, el personal docente, los procesos relacionados con los estudiantes y egresados, la organización administrativa y la evaluación y mejoramiento continuo.

La certificación brinda a las instituciones una ventaja competitiva de reconocimiento y confianza internacional. Asimismo, se consiguen otros beneficios como la mejora de la organización curricular, las competencias profesionales del personal docente, los procesos relacionados con los estudiantes y egresados, la organización administrativa y la evaluación.

ISOTools plataforma tecnollógica para la automatización y simpleificación de la gestión de los programas para la formación del trabajoISOTools es una plataforma tecnológica que ayuda a automatizar y simplificar la gestión de los programas de formación para el empleo y dar cumplimiento a las NTC. Además de potenciar los beneficios mencionados, aporta una serie de ventajas a alumnos, docentes y familiares.

Para obtener la certificación de calidad de programas de formación para el trabajo, la institución debe solicitar a ICONTEC el servicio y las condiciones técnicas y comerciales para la prestación del servicio. Una vez aprobada la propuesta, ICONTEC evalúa el sistema de gestión de calidad de la institución y verifica el cumplimiento del programa de formación para el trabajo con la Norma Técnica Colombiana.

ISOTools mejora los resultados de su sistema de gestión de los programas de formaciónISOTools es una herramienta 100% web que ayuda a demostrar el cumplimiento de los requisitos legales definidos para los programas de formación para el trabajo y agiliza la implementación del sistema de gestión para el control de la conformidad de los programas de formación, mejorando sus resultados.

Para la recertificación, la institución se somete a auditorías de seguimiento a los programas de formación para el trabajo certificados y al sistema de gestión de calidad, con el fin de comprobar que se mantienen las condiciones que la hicieron merecedora del certificado.

ISOTools ofrece soporte técnico durante todo el proceso, reduce la burocracia, facilita la mejora continua y permite un control total de la documentación, optimizando recursos y el éxito en la certificación.

Potente herramienta de medición y seguimiento de indicadores de caldiad en lo sprogramas de formación para el trabajo de ISOToolsISOtools se compone de potentes aplicaciones de gestión de la mejora continua, satisfacción de los grupos de interés, medición y seguimiento de indicadores, gestor documental, control normativo y planificación estatégica.


Toda sociedad comprometida con el bienestar y el desarrollo global de su ciudadanía debe necesariamente apostar por un sistema educativo moderno capaz de controlar y mejorar su gestión al efecto de consolidar un presente y vislumbrar con optimismo el futuro.

La apuesta por la gestión de la calidad y la mejora continua es un factor estratégico para el presente y el futuro del sistema educativo de un país y el desarrollo de su sociedad.

CTA Botón ISOTools Educación

Descubra el software que optimiza la gestión de la calidad y la excelencia en centros educativos

El reto ineludible en la consecución  de un nivel razonable de excelencia requiere de un compromiso de todos los agentes del sistema educativo, desde la Administración hasta el alumnado, profesorado y familias que configuran  la comunidad educativa.

Son cada vez  más los centros educativos que se han sumado a este gran reto y que han tomado la decisión de implementar y certificar un Sistema de Gestión de la Calidad en base a Normas ISO 9001 y/o de autoevaluarse con modelos de referencia como el EFQM de Excelencia.  Todo ello con el objeto de asegurar la calidad de la docencia, mejorar la gestión de los recursos del centro educativo, potenciar las alianzas con las familias, administración, etc, utilizando, además, herramientas como el Cuadro de Mando Integral para gestionar su Proyecto Educativo del Centro desde ese punto de vista estratégico.
Este nuevo modelo de gestión de  centros  requiere, entre otras cosas, ser implementado desde la  convicción (enfoque proactivo) más que por una necesidad (enfoque reactivo). Ello implica pasar de una gestión intuitiva a una gestión analítica  desde una reflexión seria y profunda.

La normativa actual sobre gestión del sistema educativo concreta que: “Todos los centros educativos evaluarán su propio funcionamiento, cada uno de los programas y actividades que se lleven a cabo así como los resultados alcanzados a la finalización de cada curso escolar.”

De ahí que para un control y seguimiento preciso del Proyecto Educativo de Centro, del Proyecto Curricular y de su correspondiente Programación General Anual, necesitamos utilizar  herramientas innovadoras del siglo XXI que faciliten al equipo directivo una  gestión eficaz.

ISOTools proporciona a los centros educativos soluciones eficaces para una  gestión integral a través de sus herramientas informáticas las cuales aportan a los distintos grupos de interés los siguientes beneficios:

BENEFICIOS PARA EL CENTRO Y EL EQUIPO DIRECTIVO

 1. Genera una imagen positiva del centro hacia la comunidad educativa y el entorno externo.
 2. Colabora en la mejora de los resultados del centro
 3. Facilita la implantación de una cultura tendente a la excelencia.
 4. Permite ejercer un seguimiento sistemático sobre el proyecto educativo y la programación anual de centro.
 5. Optimiza el uso de los recursos del centro educativo.
 6. Selecciona y alinea todo tipo de actividades e iniciativas a los objetivos estratégicos de centro.
 7. Permite la gestión de los activos tangibles y no tangibles.
 8. Gestiona y mejora los procesos de enseñanza aprendizaje.
 9. Ofrece a nivel organizativo un conocimiento más preciso por parte del equipo directivo.
 10. Favorece la generación de un marco estratégico para la autoevaluación.
 11. Facilita la asignación y gestión del presupuesto al identificar y priorizar acciones basadas en los objetivos estratégicos.
 12. Añade valor a los grupos de interés.
 13. Permite constatar  el nivel de calidad por la ordenación y sistematización de la gestión.
 14. Ayuda a comunicar el Proyecto Educativo a toda la organización de forma sencilla y esquemática a través del mapa estratégico.
 15. Simplifica la gestión documental eliminando la mayoría de la documentación en papel.
 16. Mejorar la comunicación interna en todos los niveles

 

BENEFICIOS PARA LAS FAMILIAS Y OTROS GRUPOS DE INTERÉS

 1. Garantiza niveles de participación familiar en la vida del centro y en la toma de decisiones.
 2. Aporta información sobre cómo se gestionan las situaciones propias del centro.
 3. Garantiza un excelente servicio educativo y con  mayor valor añadido.
 4. Incrementa el grado de satisfacción y superación de expectativas de las familias y grupos de interés.
 5. Constituye un compromiso compartido entre toda la comunidad educativa hacia la innovación y mejora continua.
 6. Favorece la generación de una auténtica comunidad de aprendizaje.
 7. La calidad educativa se transmite positivamente a las familias y grupos de interés porque el uso de las nuevas  TIC facilita la comunicación y la participación.

 

BENEFICIOS PARA EL PROFESORADO.

Colabora en el entendimiento y relación entre procesos y estrategias tendiendo a mayores niveles de calidad.

 1. Ayuda a gestionar las actividades docentes.
 2. Facilita el recorrido de la información tanto vertical como horizontalmente mejorando los niveles  comunicativos.
 3. Permite una mejor interrelación del profesorado y el equipo directivo para la canalización de todos  los procesos de centro.
 4. Facilita la coordinación y ejecución de los procesos de enseñanza aprendizaje.
 5. Corresponsabiliza al profesorado en la pertenencia a un equipo profesional y competente.
 6. Mejora los niveles de implicación recíproca en la dirección y orientación estratégica tendentes a concretar la misión y visión de centro.
 7. Refuerza el compromiso del profesorado al pertenecer a un centro socialmente responsable.

 

Características de las herramientas de ISOTools:

 • Solución 100% Web: desarrollada en entorno Web. Fácil y amigable.
 • Integración: con otras herramientas del centro: intranets, moodles, webs corporativas.
 • Sencillez: ISOTools es fácil e intuitivo. Facilita el trabajo de los docentes y del equipo directivo.
 • Herramienta de trabajo en equipo: facilita la comunicación, colaboración y conocimiento compartido.
 • Personalizable: ISOTools es totalmente adaptable a la estructura, tamaño y necesidades del centro educativo.
 • Versatilidad: Su alto grado de parametrización hace que sea una herramienta abierta a los cambios propuestos.
 • Escalabilidad: ISOTools puede crecer en la misma medida que el centro camina hacia otros modelos de gestión, estrategia o excelencia.
 • Integridad, Seguridad y Confidencialidad de los datos, salvaguardándolos por copias de seguridad.
 • Entorno Multilingüe: Diferentes usuarios pueden acceder a la plataforma en diferentes idiomas y desde distintos países.

 

Funcionalidades operativas principales del software:

 • Mapa de Procesos
 • Gestor Documental
 • Control de no conformidades y acciones correctivas o preventivas
 • Formatos y Registros
 • Comunicación Interna
 • Gestión y seguimiento de actividades
 • Simplificación y eliminación de papel
 • Intranet
 • Gestión y comunicación de incidencias.
 • Autoevaluaciones EFQM
 • Seguimiento plan de formación profesorado
 • Gestión de objetivos estratégicos y operativos
 • Mapas Estratégicos
 • Indicadores de rendimiento
 • Cuadro de Mando Integral
 • Control y seguimiento del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008
 • Gestión de los procesos estratégicos, clave y operativos.
 • Encuestas de satisfacción
 • Seguimiento de las evaluaciones
 • Intercambio de documentación
 • Gestión de faltas
 • Agendas compartidas
 • Control y seguimiento de la programación general anual
 • Control y seguimiento del proyecto educativo del centro
 • Control y seguimiento del proyecto curricular

CTA Tira ISOTools Educación

Software ISOTools Educación


RESUMEN: AENOR publica una nueva norma para el aseguramiento de la eficiencia en la prestación de los servicios de consultoría de gestión.

Calidad en los servicios de ConsultoríaLa Norma UNE-EN 16114:2012, fue publicada por AENOR en marzo del presente año con el objeto de cubrir la necesidad de regular la eficiencia en la prestación de servicios de consultoría de gestión.

La Norma UNE-EN 16114:2012 se presenta como una colección de directrices voluntarias aplicable a cualquier tipo de trabajo y cliente. Además, también es aplicable a cualquier PSCG de empresas públicas y privadas, organizaciones gubernamentales, sin ánimo de lucro y departamentos internos de consultoría, independientemente de su tamaño, condición, organigrama, especialización o sector de actividad.

UNE-EN 16114:2012 es una guía de buenas prácticas para la realización de servicios de consultoría de gestión, que se desglosa en:

 1. cuestiones legales y éticas;
 2. gestión, comunicación y evaluación;
 3. las relaciones con el cliente;
 4. la oferta y el acuerdo;
 5. la planificación y la ejecución;
 6. el cierre del servicio.

Esta norma europea no impone ni interfiere con ninguna obligación contractual o derechos de propiedad intelectual y es independiente de otras normativas o documentos regulatorios, como:

 • prestación de servicios de apoyo y asesoramiento a pequeñas empresas (Especificación Técnica CEN/TS 99001);
 • sistemas de gestión de la calidad (Norma EN ISO 9001:2008);
 • la contratación pública (Directiva para procedimientos de adjudicación pública 2004/18/CE).Planificar y analizar para dar un buen servicio de consultoría

La Norma UNE-EN 16114:2012 no es certificable por terceras partes ya que no establece requisitos que puedan evaluarse para demostrar su conformidad con la norma. Así mismo, la norma no está diseñada para un uso regulatorio o contractual y ni es apropiada como base de ninguna cualificación ni individual ni de organizaciones o como base para acciones legales, quejas, defensas u otras reclamaciones ante procesos judiciales internacionales, nacionales u otros, ni tiene la intención de ser citada como evidencia de una evolución del derecho consuetudinario.

ISOTools ofrece una solución integral para la automatización de los procesos de gestión y comunicación y de su evaluación, adaptando la plataforma tecnológica para cualquier tipo de organización, sector o cliente que lo precise gracias a su gran capacidad de parametrización y versatilidad. De este modo, las organizaciones que deseen implantar la norma conseguirán agilizar su implementación, centralizar toda la información y documentación desde una sola herramienta online, así como medir las relaciones con los clientes, definir y analizar los indicadores de planificación, ejecución y cierre del servicio.


Necesitamos un sistema de medición del Proyecto Educativo del Centro (PEC) que sea integral, equilibrado y eficaz.

No podemos seguir gestionando las organizaciones con herramientas del siglo pasado, por la simple razón de que hay otras más adecuadas. Lo podemos comprobar con un ejemplo sencillo. La industria del automóvil está adaptándose a los nuevos escenarios que se avecinan de crisis energética y para ello diseña motores eléctricos. Pero esto conlleva que paralelamente se desarrollen nuevas  competencias y herramientas para poder repararlos.

CTA Botón ISOTools Educación

Descubra el software que optimiza la gestión de la calidad y la excelencia en centros educativos

Lo mismo ocurre con las organizaciones, si quieren sobrevivir a los nuevos contextos económicos, sociales, culturales, de mayor competencia, etc., necesitan desarrollar nuevas habilidades en sus recursos humanos y utilizar herramientas que les permitan gestionar de manera más eficiente y eficaz ese cambio, en el cual el principal activo ya no son los recursos tangibles: dinero, instalaciones, materiales, etc., sino los activos intangibles: capital intelectual, los sistemas de comunicación interna, la flexibilidad de la organización,  el liderazgo, la confianza, etc.

La ISO 9004: 2009 (Gestión del éxito sostenido de una organización), es una guía para la mejora continua del desempeño y establece que: “Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos”.

El éxito sostenido es la capacidad del centro educativo para mantener o desarrollar su desempeño a largo plazo, para ello es necesario que haya un equilibrio entre los objetivos económico-financieros y los que no lo son: capacidades del personal docente y no docente, capacidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, necesidades y expectativas de los grupos de interés: alumnos, familia, sociedad, etc.

Por otro lado la Norma ISO 10015 “Directrices para la formación”, establece la importancia de definir las necesidades futuras de una organización las cuales necesitan estar relacionadas con las metas estratégicas y no tan solo con los objetivos de la calidad.

Por lo tanto necesitamos de una nueva herramienta de gestión del Proyecto Educativo del Centro que, desde un enfoque estratégico, nos permita medir el desempeño de la organización educativa de manera eficaz. Un modelo de gestión que sea integral y equilibrado.

Integral para que analice y gestione, no solo las áreas de los resultados económicos, y del nivel de satisfacción de los grupos de interés, sino que gestione aquellas áreas causantes de esos resultados como lo son el área  de los procesos internos, el área del aprendizaje y crecimiento y como no: el área de Responsabilidad Social.

Equilibrado porque busca que haya un balance entre indicadores financieros y no financieros, entre indicadores causa e indicadores efecto.

Esta herramienta se le llama Cuadro de Mando Integral, o Cuadro de Mando Balanceado (BSC), un Modelo que nos permite medir el desempeño de una Organización de manera equilibrada, integral y eficaz.

El CMI ayuda a gestionar la estrategia que permite a un centro educativo cumplir con su Misión y alcanzar su Visión, la cual debería estar claramente plasmada en su Proyecto Educativo del Centro.

Cuando un centro educativo diseña un plan estratégico, lo que pretende es crear  un marco de referencia que oriente sobre qué cosas debe hacer para alcanzar esa Visión, pero también que ponga límite a aquellas iniciativas que no contribuyen a alcanzar sus objetivos estratégicos plasmados en su PEC.

Es necesario pues disponer de  un software específico que nos ayude a gestionar el CMI del centro educativo. Este  programa informático  nos permite:

 • Mejorar la comunicación interna entre todo el personal.
 • Reducir significativamente la documentación escrita.
 • Hacer un seguimiento de los  resultados del plan de acción definido en la Programación General Anual del centro (PGA) y en el Proyecto Curricular.
 • Actuar como un sistema de gestión de la estrategia establecida en el PEC.

 

ISOTOOLS Educación ha desarrollado desde hace unos años un software específico para la gestión integral de sistemas de calidad en base a normas ISO 9001, modelos de Excelencia como el EFQM y el CMI de los centros educativos.

Ernest Castelló
Consultor de proyectos de ISOTOOLS
Asesor en CMI
Evaluador Acreditado EFQM
Auditor Jefe ISO 9001

CTA Tira ISOTools Educación

Software ISOTools Educación


top